Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy Průhonice, okr. Praha-západ vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Organizace zápisu

 1. Administrativní část zápisu bez dětí (podání žádosti o přijetí) se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 a ve středu 24. dubna 2024 v době od 14 do 18 hodin.
 2. Motivační část zápisu s dětmi se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2024 v době od 14 do 18 hodin. V tento den již žádosti o přijetí nepřijímáme.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále dětí, kterým byl při zápisu v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Pozor, podat novou žádost o přijetí jsou povinni i zákonní zástupci žáků, kterým byl při zápisu v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok!

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 1. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 3. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Nupaky, která uzavřela s obcí Průhonice dohodu o zajištění povinné školní docházky.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Nupaky, která uzavřela s obcí Průhonice dohodu o zajištění povinné školní docházky, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
 5. Dítě, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Nupaky, která uzavřela s obcí Průhonice dohodu o zajištění povinné školní docházky.
 7. Dítě, které navštěvuje MŠ Průhonice zřízenou obcí Průhonice.
 8. Ostatní děti.

Transparentní losování bude uplatněno v případě, kdy zbývající kapacita školy bude nižší než počet uchazečů v daném kritériu.

Cílová kapacita 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Počet žáků v jedné třídě: 30 žáků. Počet otevíraných tříd: 2 třídy.

Potřebné doklady k zápisu

Rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/žádost o odklad povinné školní docházky.

Podání žádosti

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním v kancelářích školy ve dnech 23. dubna 2024 a 24. dubna 2024 v době od 14 do 18 hodin.
 • distančním způsobem v době od 1. do 22. dubna 2024:
  • do datové schránky školy (3hsjzc6), pouze z datové schránky fyzické osoby – zákonného zástupce,
  • poštou na adresu Základní škola Průhonice, okres Praha-západ, Školní 191, 252 43 Průhonice (rozhodující je datum podání na poštu).

Žádost učiněná distančním způsobem musí obsahovat:

 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 2. sken/kopie rodného listu žáka,
 3. sken/kopie občanského průkazu zákonného zástupce,
 4. sken/kopie dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců).

Formuláře

V Průhonicích dne 22. března 2024

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy