Volební řád školské rady

 1. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor.
 1. Školská rada má devět členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků  a  zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu  volí  pedagogičtí pracovníci  dané školy.  Členem  školské  rady nemůže  být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 1. Volby členů  školské rady řídí nejméně  tříčlenný přípravný  výbor.
 1. Členem  přípravného výboru mohou  být  zákonní  zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy (dále „oprávněné osoby“), kteří  jsou podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské rady.
 1. Přípravný  výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které  navrhují  přípravnému výboru  kandidáta nebo kandidáty na členství v školské radě.
 1. Oprávněné  osoby  se  svolávají  k  volbám formou oznámení,  které se  zveřejňuje ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.Volby může organizovat  přípravný výbor i jiným způsobem, pokud  bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 1. Přípravný  výbor  zajišťuje  hlasovací lístky pro volby členů  školské rady a formou  zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává  výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
 1. Členy  školské rady volí  oprávněné  osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů  je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných  ve volbách.  Za platné  je možno považovat volby, kterých se účastní  alespoň jedna  třetina oprávněných osob.
 1. Na  základě  výsledků  hlasování  přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve  volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 1. Nezvolí – li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 1. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.
 1. Doplňovací  volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 1. Školská rada volí  na svém prvním  zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do  funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu                  a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 1. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením,   odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením  člena  pro  úmyslný trestný  čin. Členství  v  radě  dále  zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a  v případě žáka, pokud přestal být žákem školy.
 1. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Komentáře