Doplňovací volby do školské rady – kandidáti

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás pozvala k doplňovacím volbám do školské rady, které se odehrají ve dnech 12. a 13. září 2022 v rámci rodičovských schůzek tříd 1. a 2. stupně (17.00–18.00 hod.) v budově Základní školy Průhonice, okres Praha-západ.

V doplňovacích volbách se bude volit jeden zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků, neboť k 31. 8. 2022 zanikl mandát paní Veroniky Schilders.

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.

Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Kandidátní listina:

  • Iveta Holá (představení kandidáta ZDE),
  • Lucie Jirsová (představení kandidáta ZDE).

Pořadí kandidátní listiny je stanoveno dle abecedy.

V Průhonicích dne 6. září 2022

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy