Zpátky ve škole

Návrat žáků do školních lavic se odehrál v pondělí dne 11. května 2020, kdy se z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vrátili zpět žáci devátého ročníku. Motivováni byli důležitým cílem – intenzivní přípravou na termínově odsunutou jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.

Obě deváté třídy se scházejí se svými vyučujícími českého jazyka a matematiky pravidelně, a to dvakrát týdně.  Tato aktivita probíhá paralelně se standardní on-line výukou, která se začala realizovat s vyhlášením nouzového stavu a uzavřením škol. Všichni přítomní musí dodržovat v prostorách školy stanovená bezpečnostní a hygienická opatření.

Někteří deváťáci využívají kromě setkávání „naživo“ a on-line hodin i konzultační okénka z češtiny a matematiky v on-line prostředí Microsoft Teams.

Prezenční přítomnost těchto žáků ve školním prostředí způsobila náročnou organizační změnu. Vedení školy se v této době již plně soustředilo na návrat menších dětí a řešilo složité prostorové, personální a organizační zajištění chodu školy. Připravit a promyslet vše tak, aby se neobjevily nějaké problémy, bylo velmi náročné. Když pak přišlo další rozhodnutí vlády o dobrovolném nástupu žáků druhého stupně do škol, nebylo již v našich silách z prostorových důvodů realizaci občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 6.–8. ročníku v době od 8. do 30. června zajistit. Zůstali jsme proto věrni vzdělávání na dálku a pokračujeme v distanční formě přes MS Teams. Součástí výuky je i pravidelná třídnická hodina.

Dne 25. května 2020 jsme se opět setkali se žáky 1. stupně. Vedení školy muselo zase zjistit zájem rodičů o vzdělávání a také je seznámit s nutnými opatřeními, které vyžaduje současná situace.

Abychom zabránili velkému shlukování žáků před školou, zpřístupnili jsme jim pro jejich bezpečnost čtyři vchody do budovy. U každého jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro hygienu rukou, totéž je i v ostatních prostorách. Všichni přítomní musí mít po celou dobu pobytu ve škole obličej chráněný rouškou, s sebou si musí každý přinést i jednu náhradní. Patnáctičlenné skupiny žáků jsou v jednotlivých třídách po celou dobu neměnné a zájemci mají zajištěno i každodenní stravování. Pro ty, kteří se přihlásili na  odpolední aktivity, připravily paní vychovatelky zajímavé činnosti.

Návrat do školy intenzivně prožívaly vedle žáků i prvostupňové paní učitelky, které od poloviny března zajišťovaly on-line výuku ze svých domovů. Této nové formy, tj. distančního vzdělávání se zhostily velmi zodpovědně nejen ony. Všichni vyučující byli takřka z hodiny na hodinu postaveni před nejednoduchý úkol vyučovat své svěřence na dálku. Tato situace se stala výzvou začít využívat i jiné formy práce ve výuce.

A jak výuka v jednotlivých třídách 1. stupně probíhá? Třídní učitelka ve spolupráci s asistentkou pedagoga, popř. s paní vychovatelkou propojuje za pomoci moderních technologií třídu s dětmi v domácím prostředí. Spolužáci se mohou navzájem vidět, sdílet mezi sebou zážitky, pracovat všichni dohromady, i když ve zvláštním režimu. Jsme rádi, že se nám v tomto nelehkém období podařilo zajistit výuku a žáci spolu se svými třídními učiteli zakončí letošní, poněkud jiný školní rok.

Velký dík patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří v takto složité době nehledali důvody proč nedělat to či ono, ale naopak se s nadšením  vrhli do práce i v této mimořádné situaci. Jsme na ně velmi pyšní.

Za vedení školy Romana Šilová