Naučit se dobře česky

V letošním roce se na naší průhonické škole vzdělává 62 žáků – cizinců. Z celkového počtu 531 žáků je to nezanedbatelné číslo. Ještě větší počet bychom dostali, kdybychom započítali i žáky, kteří se v České republice narodili, ale český jazyk není jejich mateřštinou. Pomoc těmto žákům je stejná jako žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Všechny tyto žáky se snažíme naučit česky, aby se mohli dále vzdělávat v ostatních předmětech.

V základní škole Průhonice pracujeme se žáky s odlišným mateřským jazykem  napříč celou školou. Vzhledem k tomu, že počet těchto žáků neustále narůstá, zařazujeme každým rokem do plánování a organizace vyučovacího procesu cíle,  které vedou k  dosažení co nejúspěšnější integrace žáků s OMJ.

Jaké kroky podnikáme pro snazší zapojení těchto žáků?                                                           

V oblasti dalšího vzdělávání poskytujeme možnost účasti pedagogů na školení problematikou vzdělávání žáků – cizinců. Pedagogičtí pracovníci naší školy se pečlivě připravují na hodiny, vyrábějí různé materiály a pomůcky,  konzultují s rodiči žáků,  v některých případech i za přítomnosti tlumočníka. Učitelé připravují třídní projekty  s multikulturní tematikou k usnadnění začlenění žáků do třídních kolektivů. Tyto projekty jsou realizovány v třídnických hodinách, i v dalších vyučovacích předmětech.

V rámci Školního poradenského pracoviště školní psycholožka a výchovná poradkyně spolupracují s třídními učiteli, podrobně mapují rodinné prostředí těchto žáků a nabízí rodičům odborné konzultace.

V rámci projektu MŠMT „ Podpora žáků cizinců ve škole“  byla  na základě získání finančních prostředků zřízena funkce asistenta, který v odpoledních hodinách pracuje s těmito žáky, především ve zdokonalování a prohlubování znalostí českého jazyka. Zakoupili jsme celou řadu pomůcek a učebnic českého jazyka pro žáky – cizince,  pro využití v odpoledních doučovacích aktivitách.

V rámci odpoledních aktivit školní družiny připravují také vychovatelé školní družiny celou řadu činností, přispívajících k lepšímu začleňování těchto žáků.

Vedení průhonické školy se i v dalším kalendářním roce zapojilo do získání dotace od MŠMT na podporu žáků – cizinců.

Je naší velkou snahou, aby byli tito žáci šťastní a spokojení  a aby se úspěšně začlenili do života školy.

Romana Šilová