Volby do školské rady – výzva ke kandidatuře

Vážení rodiče,

v září 2023 vyprší tříleté funkční období členů školské rady.

Ve dnech 11. a 12. září 2023 se proto v rámci třídních schůzek odehrají volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha-západ pro volební období 2023 až 2026.

Volit se budou tři zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Školská rada se schází zpravidla dvakrát ročně (říjen, červen). Jedná se orgán, který umožňuje zákonným  zástupcům nezletilých žáků, pedagogických pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (obec Průhonice), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Poslání školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Vyzýváme tímto všechny zájemce o práci ve školské radě, aby oznámili svoji kandidaturu na e-mailovou adresu ester.storkova@zspruhonice.cz do středy 6. září 2023.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy