Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

vláda ČR na svém včerejším zasedání povolila od pondělí dne 12. dubna 2021 prezenční výuku žáků 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd (režim sudý/lichý týden). Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je povinné antigenní testování.

Dále je povolen provoz školní družiny za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

Pro žáky 9. ročníku jsou povoleny skupinové konzultace k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ v maximálním počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření.

Organizace rotační výuky na 1. stupni

  • liché týdny (nástup 12. 4.): II. A, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C
  • sudé týdny (nástup 19. 4.): I. A, I. B, I. C, II. B, II. C, V. A, V. B, V. C

Žáci tříd, kteří se v daném týdnu nenacházejí v režimu prezenční výuky, se vyučují distančním způsobem v MS Teams.

Ochrana nosu a úst

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, musí mít po celou její dobu povinně ochranu úst a nosu – rouška, respirátor. Toto opatření se týká i školní družiny.

Testování žáků

Testování žáků 1. stupně bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy v učebnách daných tříd.

Při testování budou používány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Žákům budou při testování nápomocny třídní učitelky, vychovatelky, v případě nutnosti další zaměstnanci školy.

Proberte prosím se svými dětmi celou záležitost a vysvětlete jim význam testování. Ubezpečte je prosím o nebolestivosti celého úkonu. Společně se můžete podívat na následující video, které testování zachycuje: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

U žáků 1.–3. ročníku je možná asistence zákonného zástupce při provádění testu. V této souvislosti Vás moc prosíme o důkladné zvážení této možnosti vzhledem k organizačním, prostorovým a hygienickým možnostem školy.

Školní družina

Školní družina bude v provozu do 17 hodin ve stejných kolektivech jako prezenční výuka. Ranní družinu nelze otevřít vzhledem k hygienickým nařízením a organizačním podmínkám.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy.

Žáci na distanční výuce si mohou obědy odebrat přes okénko v době od 11.45 do 14 hodin (oběd nutno individuálně přihlásit).

Žákům na prezenční výuce bude oběd hromadně přihlášen. Případné odhlášení stravy je nutno provést individuálně.

Otázky a odpovědi

Co když nechci svoje dítě nechat otestovat?

V takovém případě nebude žákovi umožněna účast na prezenční výuce. Žák bude mít omluvenou absenci. Škola takovému žákovi poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů a využití individuálních konzultací.

Můžu nechat dítě otestovat mimo školu?

Ano, je to možné. Pozor, prezenční výuky se žák může účastnit pouze po předložení negativního výsledku testu provedeného na odběrovém místě (max. 48 hodin starého).

Co když moje dítě bude ve škole pozitivně testováno?

Dítě bude pobývat v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce. Po odchodu ze školy jsou zákonní zástupci povinni informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Co když dítě nebude přítomno ve škole v okamžiku testování?

Žák bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Co když dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota nad 37° C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy)?

V takovém případě prosím dítě do školy neposílejte.

Může dítě při prezenční výuce používat obličejový štít místo roušky?

Dle metodických pokynů MŠMT nemůže.

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy