Přijímací zkoušky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole nebo víceletém gymnáziu pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají nejpozději do 1. března 2021 na příslušnou střední školu. Zákonný zástupce požádá o tisk přihlášky výchovnou poradkyni (Alena Randusová). Formulář žádosti je dostupný na stránkách školy.

Škola TISKNE, potvrzuje a vydává žákovi přihlášky sama, žáci a zák. zástupci pouze doplňují podpisy, termíny školních přijímacích zkoušek, ev. zajistí potvrzení od lékaře.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

  • čtyřleté obory: 12. a 13. dubna 2021
  • šestiletá a osmiletá gymnázia: 14. a 15. dubna 2021
  • náhradní termín: 12. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (nemoc, povinná karanténa apod.), může se omluvit řediteli školy. JPZ se koná v náhradním termínu.

Zápisový lístek

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisové lístky pro žáky tiskne a vydává základní škola. Přesný termín možného vyzvednutí bude upřesněn, nejpozději 15. 3. 2021.

Neodevzdá-li žák zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný žák.

Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět. To neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Alena Randusová, výchovná poradkyně