Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku,

ministerstvo školství informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste určitě zaznamenali, do škol se budou moci dobrovolně vrátit žáci 1. stupně, a to od 25. května 2020.

Ve škole budou vytvořeny neměnné skupiny žáků o max. 15 žácích. Vše bude probíhat za zvýšeného dohledu na ochranu zdraví (hygienická opatření, čestná prohlášení rodičů, eliminace rizik u pedagogických pracovníků, dodržování vzdálenosti při pohybu apod.) Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i učitelé povinni nosit roušku, abychom se ochránili navzájem.

 • Aktivity budou koncipovány do dopoledního a odpoledního bloku.
 • Odpolední blok bude pouze pro žáky 1.–3. ročníku.
 • Ranní družina nebude poskytována.
 • Stravování budeme poskytovat. Formu upřesníme podle počtu stravujících se žáků.

Abychom mohli včas vše organizačně, prostorově i z pohledu ochrany a hygieny posoudit a připravit, musíme mít představu o tom, kolik žáků by 25. 5. do školy přišlo. Proto od Vás potřebujeme od následující kroky:

 • Zájem o docházku svého dítěte do školy jste povinni vyjádřit ředitelství školy do 18. května 2020 – oznamte prosím tuto skutečnost na e-mail romana.silova@zspruhonice.cz. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Pamatujte prosím na to, že žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Pro žáky 1.–3. ročníku napište:

 1. zda máte zájem o dopolední blok vzdělávacích aktivit,
 2. zda máte zájem o odpolední blok zájmových aktivit (nejpozději do 16 hod),
 3. zda máte zájem o stravování (pouze v případě, že se žák bude účastnit vzdělávacích aktivit).

Pro žáky 4.–5. ročníku napište:

 1. zda máte zájem o dopolední blok vzdělávacích aktivit,
 2. zda máte zájem o stravování (pouze v případě, že se žák bude účastnit vzdělávacích aktivit.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Tento dokument najdete ZDE a rovněž vytištěný ve vestibulu školy.

Uvědomujeme si, že Vaše rozhodování nebude jednoduché. Přikládáme proto stručný výběr pravidel, která jsme dostali od MŠMT (jejich plná verze ZDE):

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně splňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti..

Doporučuje se, aby zákonní zástupce zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

 • Žák je povinen mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
 • Žák je povinen dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU

 • Před školou má žák povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se budou organizovat do skupin tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáci nebudou do školy vstupovat samostatně, budou vyzvednuti pověřeným pedagogickým pracovníkem.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 • Vstup je umožněn pouze žákům.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (chodby, toalety, šatny).
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V BUDOVĚ ŠKOLY

 • Žáci a jejich skupiny se budou po škole přesouvat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci.
 • Pokud to bude možné, budou žáci trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky.

VE TŘÍDĚ

 • Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí každá použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků s tím, že v jedné lavici bude sedět jeden žák.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Ve třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, škola jej umístí do samostatné místnosti a kontaktuje zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci ze skupiny se umístí do jiné místnosti nebo se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav indisponovaného žáka.

Čestné prohlášení ZDE (PDF)

Plná verze materiálu MŠMT ZDE (PDF).

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy