Zápis dětí do 1. třídy

Zápis pro nový školní rok 2016/2017 se uskuteční v úterý 9. února 2016 od 14 do 18 hodin.

Věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Potřebné doklady: rodný list žáka a občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu.

Výňatek ze školského zákona pro rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte:

  • 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Každému dítěti bude přiděleno u zápisu tzv. registrační číslo. Pod tímto číslem zákonný zástupce najde na hlavních dveřích budovy nebo na webových stránkách školy informaci, zda je dítě přijato. Písemně již nebude vyrozuměn.

Rodič, jehož dítě nebude přijato, obdrží do 14 dní po zápise písemné rozhodnutí o nepřijetí do 1. třídy.

Spádové obce školy: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice a Popovičky.

K zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi z nespádových obcí.

Těšíme se na Vás u zápisu do 1. třídy.

Pokud si chcete naši školu prohlédnout na vlastní oči, rádi Vás přivítáme – škola je otevřena všem zájemcům po domluvě, případně na den otevřených dveří dne 20. ledna 2016 (8:00–15:00 hod.).

Mgr. Roman Navrátil, zástupce ředitelky