Vyjádření KHS k výskytu pedikulózy na naší škole

Vážená paní ředitelko,
na základě stížnosti jednoho z rodičů Vám opět posílám vyjádření týkající se výskytu pedikulózy ve Vaší škole. Jak jsem již jednou uvedla, Vaše informace na webových stránkách jsou dostačující. Přesto je nutné tento problém neustále řešit, opakovaně informovat rodiče, aby nedošlo k jeho  zanedbání.
V případě výskytu zavšivení (pedikulóza) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale musí informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Škola může po rodičích požadovat podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez infekčního onemocnění. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit.
Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Postup při výskytu vší v předškolním a školském zařízení by měl být upraven v provozním řádu těchto zařízení. Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dětí a žáků. Pokud zákonný zástupce dítěte či žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce, dle školského zákona, povinen vyhovět.
V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění předškolního a školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.
Legislativně  je tato problematika  ošetřena např. v § 29 v zákoně č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) . Tento zákon spadá do gesce ministerstva školství (školní inspekce).
Dále je možné uplatnit  §7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Cituji: „K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří   vykazují  známky  akutního  onemocnění,  od  ostatních  dětí  a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“
Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu tj. odvšivení dítěte.
Dále je metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT): „ Sdělení MŠMT k zajištění lepší informovanosti rodičů, žáků v případě výskytu pedikulózy (zavšivení)“.
S pozdravem
MUDr. Kateřina Valešová
vedoucí protiepidemického oddělení
 
Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
tel.: 234 118 258
fax: 224 922 499
mobil: 724 129 610

ID datové schránky: hhcai8e