Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

Ředitelka Základní školy Průhonice, okr. Práha-západ vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023.

ORGANIZACE ZÁPISU

 1. Administrativní část zápisu (podání žádosti o přijetí) se uskuteční ve středu 20. dubna 2022 a ve čtvrtek 21. dubna 2022 v době od 14 do 18 hodin.
 2. Nepovinná motivační část zápisu s dětmi se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 v době od 14 do 18 hodin. V tento den již žádosti o přijetí nepřijímáme.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále dětí, kterým byl při zápisu v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

 1. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 3. Dítě, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
 4. Dítě navštěvující Mateřskou školu Průhonice.
 5. Ostatní děti.

V případě, že po uplatnění prvních dvou kritérií zbydou volná místa pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 (kapacita školy dle školského rejstříku: 594 žáků), budou žáci přijati k základnímu vzdělávání v ZŠ Průhonice na základě transparentního veřejného losování v pořadí dle daných kritérií.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Ředitelka ZŠ Průhonice přijme ke vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 maximálně 51 žáků. Počet přijímaných žáků se může navýšit v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy (odchody žáků z 5. a 7. ročníku).

POTŘEBNÉ DOKLADY K ZÁPISU

Rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním v kancelářích školy ve dnech 20. dubna 2022 a 21. dubna 2022 v době od 14 do 18 hodin.
 • distančním způsobem do 21. dubna 2022:
  • do datové schránky školy (3hsjzc6),
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na roman.navratil@zspruhonice.cz,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

ŽÁDOST UČINĚNÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM MUSÍ OBSAHOVAT:

 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 2. sken/kopie rodného listu žáka,
 3. sken/kopie občanského průkazu zákonného zástupce,
 4. sken/kopie dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců).

Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně ve škole!

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/žádost o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy v sekci „Formuláře – Formuláře k zápisu do 1. ročníku“.

 V Průhonicích dne 14. března 2022

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy