Rozvrh výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás informovala o novinkách v provozu školy od pondělí dne 30. listopadu 2020:

 • 1. stupeň – prezenční výuka pro všechny ročníky,
 • 2. stupeň – prezenční výuka 9. ročníku, pro ostatní žáky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Režim rotační prezenční výuky 6.–8. ročníku

 • lichý týden dle kalendáře: 6. ročník + VII. A třída
 • sudý týden dle kalendáře: VII. B třída + 8. ročník

Vyučovací rozvrh

Vysvětlivky k rozvrhu

 • DisV – distanční výuka formou videokonference přes MS Teams,
 • SamS – distanční výuka formou zadání samostatné práce žákům.

Hlavní změny rozvrhu

 • kmenová učebna třídy VIII. B se přesouvá do učebny VI. A,
 • kmenová učebna třídy VII. B se přesouvá do učebny VI. B,
 • tělesná výchova se bude vyučovat formou procházek do okolí školy, v případě nepříznivého počasí třída zůstane spojená ve svojí kmenové třídě,
 • hudební výchova se bude vyučovat bez zpěvu,
 • minimalizování přesunů žáků po škole (stěhování pouze kvůli výuce informatiky, cizích jazyků a praktických činností).

Školní jídelna

Škola je povinna přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání  žáků z různých tříd.

Vážení rodiče, z organizačních důvodů nejsme schopni zajistit výdej obědů bez značné časové prodlevy. Třídy 2. stupně budou do ŠJ vpouštěny až od 13.20 hodin.

Třídy budou chodit do ŠJ dle stanoveného rozpisu.

Školní družina

Informace jste dostali od vedoucí vychovatelky ŠD paní Houlíkové.

Roušky

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školy i školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Věřím, že vše společně zvládneme. Děkuji za spolupráci.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy