Provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem k onemocnění covid-19

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Obecné informace k provozu školy

 • Škola důrazně upozorňuje všechny zaměstnance a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 jsme povinni postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZd).
 • V případě, že žák absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce neprodleně informuje vedení školy (Bakaláři, e-mail, telefon).
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, nicméně v naší škole se žáci v případě suchého počasí nemusí přezouvat.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtů žáků ve třídách či odděleních ŠD. V ŠD se budeme snažit spojovat oddělení pouze v rámci ročníku.
 • Aktuální oznámení v souvislosti s covid-19 budou zveřejňována na www školy a rovněž v Bakalářích.
 • Žáci i zaměstnanci školy budou pravidelně seznamováni se zásadami osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Ve školním roce 2020/2021 se neuskuteční tradiční Vánoční vystoupení žáků a učitelů v hotelu Floret, abychom zabránili koncentraci vyššího počtu lidí.
 • Přesouvání žáků mezi učebnami bude probíhat jen z důvodu zachování kvality výuky (např. dělení cizích jazyků, výuka informatiky a přírodovědných předmětů).

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 • Učebny budou často a intenzivně větrány.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
 • Denně se bude provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
 • Bude kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.
 • Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola má povinnost zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • Postup v případě objevení příznaků infekčního onemocnění:
  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – takový žák nebude vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce – tuto skutečnost škola oznámí neprodleně zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy,
  3. pokud toto není možné, žákovi bude neprodleně poskytnuta rouška a žák bude izolován od ostatních osob a umístěn do předem připravené samostatné místnosti, zároveň budou informováni jeho zákonní zástupci s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy. Takový postup se uplatní i v případě, že se u žáka příznaky objeví v průběhu jeho přítomnosti ve výuce.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání informuje žáky, zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola potom postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Školní stravování

 • Ve školní jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů.
 • Z organizačních důvodů nejsme schopni v plné míře zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin – výdej obědů 23 třídám (594 žákům) by v takovém případě trval přes 7 hodin.

Úplata za školní družinu

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:
  • Ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

Prezenční výuka

 • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.

Smíšená výuka

 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Upozorňujeme, že distanční způsob bude probíhat on-line přenosem prezenční výuky přes platformu MS Teams.

Distanční výuka

 • Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční výuka bude probíhat on-line přes platformu MS Teams. V případě, že žák nebude mít podmínky pro tento způsob vzdělávání, bude docházet k zanechávání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty na recepci školy.

Plně si uvědomuji, že nadcházející školní rok nebude jednoduchý pro nikoho z nás. Apeluji na osobní odpovědnost a ohleduplnost každého z nás. Přeji nám všem plné zdraví.

Děkuji za spolupráci.

V Průhonicích dne 28. srpna 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy