Školní družina 2017/2018

Školní družina ve školním roce 2017/2018

Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce odevzdané v řádně stanoveném termínu a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií:

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

  1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.
  2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.
  3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD.

V případě nenaplněné kapacity budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

  1. již mají sourozence v ŠD,
  2. na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší,
  3. na základě posouzení ředitelky školy (sociální, zdravotní a další závažné důvody).

Vážení rodiče, vzhledem k velkému počtu žáků ve třídách 1. a 2. ročníku očekáváme, že zájemcům z řad žáků 3. ročníku nebudeme moci místo ve školní družině poskytnout.

Přihlášky do školní družiny

Vážení rodiče, máte-li zájem o zařazení Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2017/2018, nezapomeňte prosím vyplnit a odevzdat závaznou přihlášku do ŠD, kterou na vyžádání obdržíte u vedoucí vychovatelky Soni Smržové, případně na třídních schůzkách.

Z organizačních důvodů nebudou přihlášky odevzdané po termínu 16. 6. 2017 akceptovány.

Počítejte s tím, že platbu 1 200 Kč za období září–prosinec 2017 je nutno uhradit do konce měsíce září 2017. Platbu 1 800 Kč za období leden–červen 2018 je nutno uhradit do konce měsíce ledna 2018.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte vedoucí vychovatelce ŠD Soně Smržové.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.

 Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy