Výběrové testování žáků 9. ročníku

V úterý 19. května 2015 proběhne na naší škole výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím systému elektronického testování České školní inspekce.

Výběrové testování bude zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. ročníku, a to v oblasti společenskovědních předmětů (dějepis, zeměpis, občanská výchova) a přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis). Testy budou doplněny stručným dotazníkem.

Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům i učitelům objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.

Každý test bude trvat 75 minut, doplňkový žákovský dotazník maximálně 15 minut.

Účast v tomto výběrovém zjišťování výsledků vzdělávání prováděném Českou školní inspekcí je povinná a zjišťování výsledků bude realizováno v režimu inspekční činnosti, v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace o vzdělávání žáků.

Testování proběhne podle následujícího časového harmonogramu:

  • 1.–2. vyučovací hodina: přírodovědný přehled
  • 3. vyučovací hodina: přestávka (žáci ji stráví pod pedagogickým dohledem ve škole)
  • 4.–5. vyučovací hodina: společenskovědní přehled

V průběhu testování žáci nesmí používat žádné pomůcky – povolen je pouze papír a psací potřeby.

Výuka 9. ročníku dne 19. května 2015 končí 5. vyučovací hodinou.

Mgr. Roman Navrátil, zást. ředitelky