Projekt Investování hrou

EU logos

V letošním školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do evropského projektu Investování hrou, jehož hlavním cílem je navýšení úrovně finanční gramotnosti u žáků 8. a 9. tříd.

Informace o projektu Investování hrou

Název projektu: Investování hrou
Začátek projektu: 1. 9. 2014
Konec projektu: 30. 7. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016
Číslo výzvy: 54
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel: MŠMT
Žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o

Východiska a cíle projektu

Finanční gramotnost neboli znalost a dovednost umožňující porozumět financím a správně s nimi zacházet je v ČR mezi žáky základních škol na nedostatečné úrovni. Když v roce 2013 vzdělávací organizace Generation Europe provedla průzkum mezi 996 žáky 9. tříd ze 46 základních škol z celé ČR, dosáhla průměrná úspěšnost testu mapujícího jejich finanční gramotnost 57 %. Velká část vykázala problémy se znalostí finančních produktů. Manažeři ze světa bank a investic zcela zrcadlově potvrzují, že lidé často špatně nakládají se svými penězi buďto proto, že se o ně nestarají, anebo naopak s nimi podstupují neúměrná rizika. Tedy opět jde o neznalost produktů a jejich špatné používání, nebo naopak naprostou pasivitu.

Učitelům, kteří žáky seznamují se základy finanční gramotnosti, podle řady z nich samotných chybí praktické výukové nástroje, pomocí kterých by se tito žáci naučili ve složitém finančním světě orientovat. Projekt Investování hrou jsme proto sestavili tak, aby děti naučil vše o investování, podílových fondech a burze pomocí zábavné hry. Aby jim umožnil maximálně interaktivní formou získat znalosti, které jim umožní se vyhnout špatným finančním rozhodnutím v oblasti úspor. Kromě toho získají základní znalosti o tom, jak musí uvažovat, kdo chce podnikat. Ať již v oblasti financí či třeba prodeje pečiva.

Projekt jsme rovněž sestavili tak, abychom co nejvíce ušetřili a usnadnili práci pedagogům. Jejich úloha v hodinách je nezastupitelná. Proto jsme vyvinuli maximální úsilí směřující k tomu, aby alespoň jejich příprava na hodiny byla co nejpříjemnější a aby nemuseli zápasit s nesrozumitelnými podklady.

Celý kurz je založen na interakci a dává důraz i na grafickou stránku věci, včetně kreseb a videa. Vycházíme totiž ze známé skutečnosti, že z informací předávaných pouze ústní formou se do dlouhodobé paměti uloží maximálně 20 %. Zapojení vizuální stránky a interaktivita tuto efektivitu zvyšují až několikanásobně.

Cílem je umožnit pedagogům, aby mohli co nejsnazším způsobem zahrnout do své výuky kurz, který dětem umožní dobře se orientovat v problematice vytváření úspor, problematice podnikání a problematice investic.

Struktura a součásti projektu

Kurz je určen pro nadstavbovou výuku nad rámec běžného vyučování např. formou kroužků. Je rozčleněn do 16 vyučovacích hodin standardní délky (po 45 minutách). Z toho je

 • 8 hodin čistě výukových,
 • 4 hodiny určené jen pro hraní investiční hry,
 • 2 hodiny kombinované (výuka a hra),
 • 1 hodina opakovací,
 • 1 hodina s vyhodnocením a vyhlášením vítězů hry.

Pro každou hodinu jsou připraveny pracovní listy pro žáky s metodikou (obsahující řešení úkolů) pro pedagogy. Součástí některých hodin jsou i videa natočená tak, aby obsahovala odpovědi na úkoly či nadstavbové informace pro žáky. Tato videa jsou určena k promítání v hodinách jako nedílná součást výuky. Nadstavbovým prvkem, k těmto základní materiálům je Úvod do pracovních listů – soubor textů usnadňující pedagogům orientaci v celé problematice, a to místy za rámec probírané výuky (aby informace pro žáky mohli používat v širším kontextu a byly schopni odpovídat na dotazy). Tyto materiály nebo jejich části jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro samotnou hru je navíc vytvořen speciální software a databáze. Žáci zúčastněných škol tvoří týmy – fiktivní investiční společnosti. Princip je jednoduchý – investiční tým (žáci) pod vedením mentora na základě jednoduchého scénáře zpráv přijímají „investiční rozhodnutí“, kam rozmístit majetek fondu pro další období hry. Vybírat mohou mezi 10 až 15 profilovými společnostmi z různých sektorů ekonomiky (jde o skutečné burzovní indexy). Burzovní vývoj výchovně prochází třemi simulovanými obdobími, fází růstu, poklesu a růstu, podobně jako ve skutečné burzovní historii v 90. letech a po roce 2000.

Pro investiční hru v hodinách na škole vznikl speciální databázový software s upravenými historickými burzovními daty. Celou hru bude zastřešovat interaktivní část těchto webových stránek s funkcí informační a herní datovou. Vedle nejlepšího zhodnocení majetku budou žáci soutěžit také o prémiové body např. za nejlepší název fondu, nejlepší logo apod.

Vítězný tým bude mít možnost besedovat se skutečným investorem, správcem majetku v akciích a prohlédnout si zázemí skutečné investiční společnosti.

Se všemi materiály byli učitelé seznámeni a v práci s nimi proškoleni na seminářích probíhajících během podzimu 2014, pro druhou část proběhnou semináře v zimě 2015.

Řešitelé a autoři projektu

Edifice Construction & Consulting

„Jsme předním poskytovatelem konzultačních služeb v oblasti investování a managementu, zejména investic v realitním sektoru. V tomto oboru úspěšně působíme již 10 let. V našem podnikání při jednání s investory a zástupci municipalit si každý den uvědomujeme, jak důležitý je odpovědný přístup k financím vynaloženým do investice jak ze soukromých tak z veřejných rozpočtů. Věříme proto, že odpovědnost k osobním financím a správné nakládání s nimi přímo souvisí s kvalitou našeho života. A uvědomujeme si, že elementární rozhodnutí jedince z oblastní finanční gramotnosti může mít zásadní dopad na celé rodiny a jejich nejbližší.

Pokládáme proto za velmi důležité zvyšovat v rodinách i ve škole finanční gramotnost dětí. A to hravou formou, s možností úspěchů i povolených omylů. V okamžiku, kdy se zanedlouho začnou částečně nebo úplně samy rozhodovat, jak nakládat se svými prostředky. Naší firmě, jejíž projektoví manažeři mají v průměru dva a více potomků, dělá velké potěšení, že se společně s erudovanými partnery v oblasti finančního vzdělávání může podílet na tomto výjimečném projektu. Přibližujeme v něm svět financí a investic dětem hravou formou. A pomáháme jim tak nahlédnout do praktických oblastí, které by jim jinak, mnohdy až do dospělosti, zůstávaly skryty.“

Ing. Jan Horčička, jednatel společnosti

Institut pro finanční poradenství

„Jsme úspěšným manažerem a odborným řešitelem projektů finanční gramotnosti, vydavatelem knížek o investičním poradenství a pořadatelem vzdělávacích kurzů. Finančním poradcům pomáháme poznávat svět financí a investičních produktů s cílem udržovat dlouhodobý a oboustranně výhodný vztah s klienty. Firma vznikla transformací společnosti CCB Training, která se od počátku devadesátých let specializovala na vzdělávání manažerů. Svoji nynější produkci staví na zkušenosti autorského tandemu ze světa financí a komunikace. Vydala dvě publikace o investicích v době krize a zajištění na penzi. Nabízí řadu školení, její manažeři jsou dlouhodobě aktivní v oblasti finančního vzdělávání a publikují v médiích na témata spojená se světem investic a osobních financí.

Dnešní svět finančního poradenství ukazuje, jak důležité je, aby lidé získávali základní návyky – pokud jde o řízení vlastních financí – již ve škole. Jedině tak se mohou vyhnout úskalím v podobě nebezpečných půjček, absence úspor apod. Jedině tak budou ochráněni před tím, aby se stali oběťmi neseriózních prodejců a finančních predátorů. Na vyšší úrovni finančního vzdělání občanů této země vydělají všichni kromě těch, kteří chtějí něčí nevědomosti či nouze zneužít.

Věříme, že k tomu přispěje i naše investiční hra, ve které se hovoří nejen o výnosu (což rád slyší každý investiční manažer), ale též o riziku (kterého by si měl všímat každý dospělý člověk).

Ing. Eva Filipová, jednatelka společnosti

Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA, manažer projektu

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu při Masarykově univerzitě v Brně, kde získal doktorát z finanční ekonomie a kvalifikoval se na prestižní, celosvětově uznávaný titul pro finanční poradce Chartered Financial Analyst (CFA).

Dlouhodobě se věnuje otázce finančního vzdělávání, osobních financí a finančního poradenství. Je členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání MF ČR. Přednášel v předmětech Investice a Ekonomicko-matematické metody na ESF v Brně a MBA studiu na Chapmanově univerzitě v Praze. Podílel se na tvorbě stránek www.financnivzdelavani.cz založených finančními asociacemi. Je autorem trilogie Osobní a rodinné bohatství (C. H. Beck 2000), která je určena studentům SŠ a VŠ a je také doporučenou literaturou ke studiu osobních financí na ekonomických univerzitách. Pravidelně publikuje v periodickém tisku i na zpravodajských webech.

V představenstvu společnosti ING Investment Management (C.R.) zodpovídal za obchod a marketing produktů investiční správy. Dříve pracoval v aparátu Komise pro cenné papíry, jako investiční poradce ve skupině ABN AMRO, konzultant vrcholového managementu ČSOB a také ředitel penzijního fondu.

Ing. Roman Pospíšil, odborný lektor

Vystudoval VŠE v Praze, obor národní hospodářství. Pracoval 12 let jako ekonomický novinář a publicista v Hospodářských novinách, Právu, Slovu a Euru. Profesně se orientoval na kapitálové trhy, makroekonomiku, měnovou politiku, obchodní legislativu a bankovnictví.

Poté se stal mediálním poradcem a lektorem v oblasti komunikace. Pracoval pro řadu klientů z finančního světa (mj. Asociace penzijních fondů ČR, Citibank, Česká bankovní asociace, ING Investment Management či Sberbank CZ).

Během těchto aktivit se významně podílel na projektech v oblasti finančního vzdělávání, zvláště pod záštitou České bankovní asociace. Je jedním z autorů myšlenky na vznik webových stránek www.financnivzdelavani.cz, které editoval a redigoval na nich většinu textů. Je rovněž jedním ze dvou autorů pracovních listů pro finanční vzdělávání na základních školách. Ty jsou vedle zmíněného webu dostupné také na metodickém portálu www.rvp.cz.

Je spoluautorem publikací „Finanční poradenství: Co s tou penzí“ a „Investiční poradenství: Co s tou krizí.“ Pravidelně publikuje v médiích na téma penzijních financí, finančních a kapitálových trhů, měnových trhů apod.

Zapojené partnerské instituce – školy

 • Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
 • Základní škola a Mateřská škola Bernartice
 • Základní škola a mateř. škola Čtyřlístek, s.r.o.
 • Základní škola a Mateřská škola Pohořelice
 • Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
 • Základní škola Čelákovice
 • Základní škola Mikulov
 • Základní škola Modřice
 • Základní škola Průhonice
 • Základní škola Rudná
 • Základní škola Sušice
 • Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
 • Základní škola Jesenice

Seznam materiálů a komponent využívaných v projektu

 • Úvod do pracovních listů
 • Pracovní listy
 • Metodické pokyny pro pracovní listy
 • Výuková videa
 • Brožura osobních financí
 • Webové stránky
 • Software pro investiční hru
 • Herní plátno pro investiční hru
 • Školení pro pedagogy

zdroj: http://www.investovanihrou.cz/informace_o_projektu